La creativitat és una qualitat pròpia de l'ésser humà, però no per això innata, sinó que es pot treballar amb senzills exercicis. En aquest article citarem a Guilford, un psicòleg de mitjans del segle passat que va estudiar la creativitat, i a partir de les característiques que ell va definir com a pròpies de les persones creatives, presentarem 10 activitats per treballar a l'aula.

Guilford va definir la creativitat com la qualitat de fugir d'allò que és obvi, segur i previsible, per produir quelcom que resulti nou. La creativitat en sentit limitat es refereix a les aptituds que són característiques dels individus creadors.

Quines són les característiques de les persones creatives? Segons Guilford, les més importants són:
Fluïdesa: és l'habilitat per generar un gran nombre d'idees , relacions entre objectes o expressions .

Sensibilitat: aptitud per descobrir diferències o errades i la creació d'un protocol d'actuació per resoldre-ho.

Flexibilitat: Habilitat per transformar, canviar o reinterpretar, ja sigui de forma espontània o adaptar una estratègia per assolir l'objectiu.

Originalitat: la capacitat per donar resposta poc corrents, noves o que surten d'allò que és comú.
A continuació us presentem algunes de les activitats que es poden realitzar per exercitar la creativitat a l'aula:

1. Escriure paraules que responguin a una condició determinada
Que acabin en un determinat sufix o comencin per un prefix o una lletra. Un exemple molt bo per a aquest tipus d'activitat és el joc de les paraules encadenades, on el mestre diu una paraula i un dels alumnes ha de pensar una paraula que comenci per l'última síl·laba de la paraula esmentada. Així s'exercitarà vocabulari i es repassarà com estan formades les paraules en síl·labes.

Una altra opció és mostrar diverses paraules i que els alumnes facin frases o paràgrafs amb sentit. Han de construir material enginyós. Es pot fer servir núvols d'etiquetes amb tagcrowd on s'introdueix un paràgraf d'un llibre o un text i genera un núvol d'etiquetes automàticament.



2. Crear analogies
Donar una llista de paraules als alumnes i perquè pensin sinònims i contextos en què cada paraula canvia o pot adquirir un sentit diferent. Amb aquesta activitat s'exercita la fluïdesa.

3. Fer preguntes
Proposar un problema i, quan es resolgui, demanar una o més maneres alternatives de resoldre'l. Per exemple, unir 5 punts amb 8 línies rectes sense aixecar el llapis:



Aquest exercici ofereix diferents solucions, de manera que els alumnes poden buscar i comparar les solucions que vagin trobantn exercitant, així, la flexibilitat.

També podem proposar endevinalles, com ara la del del llop, la cabra i la col:
Un granger va anar al mercat i va comprar un llop, una cabra i una col. Per tornar a casa havia de creuar un riu. L'agricultor disposa d'una barca per creuar a l'altra riba, però a la barca només entra ell i una de les seves compres. Si el llop es queda sol amb la cabra se la menjarà, si la cabra es queda sola amb la col se la menjarà. El repte del granger és creuar ell mateix i les seves compres a l'altra riba del riu, deixant cada compra intacta. Com ho farà?

4. Cadàver exquisit
Creat pels artistes surrealistes a principis del segle XX, es tracta d'un treball col·laboratiu en que, a partir del que ha dibuixat una persona, s'ha de dibuixar el primer que passi pel cap i deixar que un altre el continuï. Recomanable formar grups de 5 a 8 persones per realitzar aquesta activitat.

5. Cercar usos inusuals
Es presenten diverses imatges d'objectes i es demana als alumnes que elaborin una llista de 10 usos que li podrien donar als objectes, que no siguin els habituals. Per aquesta activitat es pot crear amb les imatges un tauler a Pinterest i tenir-les, així, millor organitzades.


6. Sintetitzar
Posa un vídeo de Youtube i demana als teus alumnes que resumeixin, en poques paraules, allò que han vist. Una altra activitat per sintetitzar podria ser que li donin un títol a un quadre i després comparar-lo amb el títol original. D'aquesta manera es fa una tasca d'interpretació del que els suggereix el quadre i, alhora, estan aprenent història de l'art.

També es pot relacionar amb activitats anteriors com la d'usos inusuals o el cadàver exquisit: demana als teus alumnes que facin un eslògan per a un dels 10 usos inusuals de cada objecte o per al dibuix col·laboratiu que han creat.

7. Traçar un pla
Demanar que escriguin com anirien a un lloc de la ciutat pas a pas, sense utilitzar el camí de sempre i que puguin triar qualsevol mitjà de transport. Amb aquesta activitat s'exercita l'originalitat però també podràs observar el grau d'elaboració o perfeccionament que tenen els teus alumnes.

8. Relacionar imatges
Es posen dos objectes al projector que, en principi, no tinguin res a veure. La tasca consisteix a pensar com poden estar relacionats ambdós objectes. Es pot utilitzar una app per ipad com Strip designer.

9. Crear contes imaginatius
Crear un personatge a twitter i que cada alumne faci la seva aportació de 140 caràcters a la història del personatge.


10. Escriure autobiografies
Demana'ls que facin una redacció sobre qui són, què fan en les seves estones lliures, què els agrada i què els agradaria ser... amb això, a més d'estimular la creativitat, sabràs quins són els seus interessos i podràs triar objectes per als propers exercicis de creativitat.

Font:  ScolarTIC